โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>รายงานการประเมินตนเองปฐมวัย2565 4
>รายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2565 3
E-Budget2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 4
แผนงานโครงการปีงบประมาณ2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.63 KB 4
เผยแพร่การรายงานการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 308
>รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.๓๗) 23176
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.97 KB 61459
>แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอขุขันธ์ 61468
>แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอำปรางค์กู่ 61466
>แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอภูสิงห์ 61467
>แผนบริหารจัดการโรงเรีนยนขนาดเล็กอำเภอไพรบึง 61459
>แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ปี 2565 63991
แผนการดำเนินจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ในสถานการณ์โควิด-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.78 KB 64019
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 64275
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 64277
แผนงานโครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.88 KB 64282
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 64293
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 64285
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 56.54 KB 64263
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 53.19 KB 64259
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 64264
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 64259
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 64258
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.47 KB 64260
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.03 KB 64258
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 64260
>คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชนของสพฐ. 64274
คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.77 KB 64267
>รูปแบบแนวทางการบริหารและการพัฒนาข้าราชการครูฯ 64274
>ตัวอย่างการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 64273
>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64272
>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุรายเดือน 119464
>รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.64 119456
>หน้าปกรูปเล่มหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ 119455
>e-budget ปี 64 119454
>e-budget ปีงบ 2563 119455
>e-budget รอบ 6 เดือน 119457
ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.06 KB 119457
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 129162