โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.๓๗) 6
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.97 KB 38297
>แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอขุขันธ์ 38300
>แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอำปรางค์กู่ 38298
>แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอภูสิงห์ 38299
>แผนบริหารจัดการโรงเรีนยนขนาดเล็กอำเภอไพรบึง 38297
>แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ปี 2565 40823
แผนการดำเนินจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ในสถานการณ์โควิด-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.78 KB 40857
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 41113
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 41115
แผนงานโครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.88 KB 41114
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 41125
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 41117
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 56.54 KB 41095
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 53.19 KB 41097
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 41096
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 41097
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 41096
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.47 KB 41098
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.03 KB 41096
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 41098
>คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชนของสพฐ. 41106
คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.77 KB 41105
>รูปแบบแนวทางการบริหารและการพัฒนาข้าราชการครูฯ 41112
>ตัวอย่างการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 41111
>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 41110
>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุรายเดือน 96302
>รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.64 96294
>หน้าปกรูปเล่มหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ 96293
>e-budget ปี 64 96292
>e-budget ปีงบ 2563 96293
>e-budget รอบ 6 เดือน 96295
ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.06 KB 96295
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 105993