โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายโกศิษฐ์ พิมพ์จันทร์
ครู คศ.3